Skip to content

ทำไมต้องจ้างคนขับรถจาก วี อาร์ เซ็นเตอร์

ข้อดีของการเลือกใช้บริการเรา

ลดงานทางธุรการที่ไม่จำเป็น

ลดงานธุรการที่ไม่จำเป็น

ลดต้นทุน และควบคุมค่าใช้จ่ายได้

ลดต้นทุน และควบคุมค่าใช้จ่ายได้

มีพนักงานทดแทนงานตลอด

โฟกัสกับกลยุทธ์ขององค์กร

มีเวลาไปโฟกัสกับกลยุทธ์ขององค์กร

ลดความยุ่งยากซับซ้อนในการบริหารจัดการบุคลากร

VR Center รับรองความพึงพอใจ

รับรองความพึงพอใจ

ชำระค่าบริการ มีเครดิตเทอมให้

ชำระค่าบริการ มีเครดิตเทอมให้

มีทีมช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง (กรณีเร่งด่วน)

มีคนกลางช่วยสื่อสาร ลดการโต้แย้ง

มีคนกลางช่วยสื่อสาร
ลดความขัดแย้ง

ไม่ต้องจ่ายเงินชดเชย

ไม่ต้องจ่ายเงินชดเชย

LINE OFFICIAL

Request service Please Click : (Link to Line Official)

ร่วมงานกับ วี อาร์ฯ

vr-center.biz