Skip to content

พนักงานขับรถผู้บริหาร

พนักงานขับรถผู้บริหารชาวญี่ปุ่น และ ชาวต่างชาติ

VR Center เราเข้าใจถึงความสำคัญของการให้บริการพนักงานขับรถผู้บริหารที่เชื่อถือได้และเป็นมืออาชีพสำหรับผู้บริหารชาวญี่ปุ่นและชาวต่างชาติ เราเชี่ยวชาญในการสรรหาพนักงานขับรถมืออาชีพที่มีทักษะการขับรถที่ยอดเยี่ยม มีมารยาทที่ดี และมีความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับวัฒนธรรม ประเพณีของผู้บริหารระดับนานาชาติ จึงมั่นใจได้ว่าการติดต่อทางธุรกิจและการเดินทางส่วนตัวของผู้บริหารจะดำเนินไปอย่างราบรื่น

ทักษะสำคัญของพนักงานขับรถผู้บริหารชาวต่างชาติ

  1. ขับขี่ปลอดภัย ชำนาญทาง และเทคโนโลยีในการนำทาง 
  2. ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ มีความคล่องแคล่ว
  3. สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม
  4. บุคลิกภาพดี สุภาพ แต่งกายสะอาด ส่งเสริมภาพลักษณ์ผู้บริหาร
  5. สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี

ทักษะสำคัญพนักงานขับรถผู้บริหารชาวญี่ปุ่น

  1. ขับขี่ปลอดภัย ปฏิบัติตามกฎจราจร อย่างเคร่งครัด 
  2. ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ มีความกระตือรือร้นคล่องแคล่ว
  3. รู้และเข้าใจมารยาท และวัฒนธรรมของคนญี่ปุ่นเป็นอย่างดี 
  4. กริยา มารยาท สุภาพ นอบน้อม 
  5. มี Service Mind เช่นการเปิดปิดประตู, ช่วยยกของหรือสัมภาระ เช่น ถุงกอล์ฟ เป็นต้น

VR Center ยึดมั่นนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการ

นโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการ เป็นเรื่องที่ VR Center ให้ความสำคัญและยึดมั่น เพื่อความสบายใจของผู้ใช้บริการ ในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจ ประชุมหรือพูดคุยสื่อสารข้อมูลสำคัญ ในระหว่างการเดินทางหรือตลอดการใช้บริการ พนักงานขับรถและเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องของ VR Center ทุกคนจะได้รับการอบรมและรับทราบ ระเบียบปฏิบัติ นโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการ โดยห้ามละเลย ฝ่าฝืนและต้องให้ความสำคัญ

สนใจใช้บริการพนักงานขับรถ กรุณาคลิก หรือสแกน คิว อาร์ โค้ด ด้านล่าง