Skip to content

ภาษี ภงด. 90 และ ภงด. 91 คืออะไรต่างกันอย่างไร?

ภาษี ภงด. 90 และ ภงด. 91

ภาษี ภงด. 90 และ ภงด. 91

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หรือที่เรารู้จักกันดีในชื่อ “ภงด.” นั้น แบ่งออกเป็น 2 แบบหลักๆ คือ ภงด. 90 และ ภงด. 91 แต่ละแบบใช้สำหรับบุคคลที่มีลักษณะการรับเงินได้ที่แตกต่างกัน
ภงด. 90 คือ ใช้สำหรับบุคคลที่มีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (1) ถึง (8) หลายประเภทหรือประเภทเดียว  ซึ่งหมายถึงบุคคลที่มีรายได้จากแหล่งอื่นนอกเหนือจากเงินเดือน เช่น
– เงินได้จากการประกอบอาชีพ เช่น ค้าขาย รับจ้างทั่วไป
– เงินได้จากการรับเหมา
– เงินได้จากวิชาชีพ เช่น แพทย์ ทนายความ
– เงินได้จากการลงทุน เช่น เงินปันผล ดอกเบี้ย
– เงินได้จากการให้เช่าทรัพย์สิน
– เงินได้จากรางวัล
– เงินได้จากมรดก
– เงินได้อื่นๆ

ภงด. 91 คือ ใช้สำหรับบุคคลที่มีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (1) ประเภทเดียว ที่ได้จากการจ้างงาน  หมายถึงบุคคลที่มีรายได้จากเงินเดือนเพียงอย่างเดียว เช่น พนักงานบริษัท ข้าราชการ

สรุปง่ายๆ
** ภงด. 90 ใช้สำหรับ “มนุษย์เงินเดือน” ที่มี “รายได้เสริม” จากแหล่งอื่นนอกเหนือจากเงินเดือน
** ภงด. 91 ใช้สำหรับ “มนุษย์เงินเดือน” ที่มี “รายได้หลัก” จากเงินเดือนเพียงอย่างเดียว
ตัวอย่าง
1. นาย A ทำงานเป็นพนักงานบริษัท มีเงินเดือน 30,000 บาทต่อเดือน ต้องยื่น ภงด. 91
2. นาง B รับจ้างทั่วไป มีรายได้ 20,000 บาทต่อเดือน ต้องยื่น ภงด. 90
3. นาย C เป็นเจ้าของร้านขายของชำ มีรายได้จากการขายสินค้า 50,000 บาทต่อเดือน ต้องยื่น ภงด. 90
4. นางสาว D ได้รับเงินปันผลจากบริษัท 10,000 บาทต่อปี ต้องยื่น ภงด. 90
5. นาย E ได้รับมรดกเป็นเงิน 1,000,000 บาท ต้องยื่น ภงด. 90
ทั้งนี้  ยังมีรายละเอียดและข้อยกเว้นอื่นๆ เพิ่มเติมเกี่ยวกับ ภงด. 90 และ ภงด. 91  ผู้เสียภาษีควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ของกรมสรรพากร หรือปรึกษาเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ภงด.91 และ ภงด.90 เป็นเอกสารที่ใช้ในการยื่นภาษีเงินได้สำหรับบุคคลธรรมดา มีความแตกต่างกันในเรื่องประเภทของเงินได้และการใช้งานที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล โดยปกติแล้ว การยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจะยื่นปีละ 1 ครั้ง ภายใน วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 มีนาคม ของปีถัดไป
กรณียื่นภาษีออนไลน์ สามารถยื่นได้ถึง วันที่ 8 เมษายน ของปีถัดไป
กรณียื่นภาษีแบบกระดาษ สามารถยื่นได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 มีนาคม ของปีถัดไป
อย่างไรก็ตาม  ยังมีกรณีพิเศษที่ต้องยื่นภาษี “ครึ่งปี”  ในเดือนกันยายนของปีภาษีนั้น  เช่น เงินได้จากการให้เช่าทรัพย์สิน เงินได้จากวิชาชีพอิสระ เงินได้จากการรับเหมา เงินได้จากธุรกิจ การพาณิชย์ เป็นต้น

ยื่นแบบและชำระภาษีออนไลน์ :
https://efiling.rd.go.th   <  <  <  คลิ๊กเพื่อขอยืนภาษี

การยื่นภาษีออนไลน์สะดวก รวดเร็ว ง่ายดาย
ปัจจุบันสามารถยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา แบบออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ของกรมสรรพากรได้แล้ว  สะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา โดยไม่ต้องไปสำนักงานสรรพากร
วิธีการยื่นภาษีออนไลน์  มีดังนี้

1. เตรียมเอกสาร
– บัตรประชาชน
– หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ใบ 50 ทวิ)
– เอกสารสำหรับใช้ลดหย่อนภาษี (ถ้ามี) เช่น ใบเสร็จรับเงินค่าเลี้ยงดูบุตร ใบรับรองการศึกษา

2. เข้าสู่ระบบ
– ไปที่เว็บไซต์ https://efiling.rd.go.th/rd-efiling-web/login
– เลือก “เข้าสู่ระบบ”
– ใส่ “ชื่อผู้ใช้” และ “รหัสผ่าน”
– หากยังไม่มีบัญชีผู้ใช้ ให้เลือก “สมัครสมาชิก”
– สามารถใช้แอฟเปาตังในการยืนยันตัวตนได้

วิธียื่นภาษี2568

3. เลือกแบบแสดงรายการภาษี
– เลือก “แบบ ภ.ง.ด. 90” สำหรับบุคคลที่มีเงินได้หลายประเภท
– เลือก “แบบ ภ.ง.ด. 91” สำหรับบุคคลที่มีเงินได้จากการจ้างงานเพียงอย่างเดียว

4. กรอกข้อมูล
– กรอกข้อมูลส่วนตัว
– กรอกข้อมูลเงินได้
– กรอกข้อมูลค่าลดหย่อน
– ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 

ภาษี2

5. ยืนยันการยื่นแบบ
– เลือก “ยืนยันการยื่นแบบ”
– 
ตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง
– กด “ยืนยัน” 

ภาษี3

6. พิมพ์ใบเสร็จรับรองการยื่นแบบ
– เลือก “พิมพ์ใบเสร็จรับรองการยื่นแบบ”
– เก็บใบเสร็จไว้เป็นหลักฐาน

หมายเหตุ: “ชื่อผู้ใช้” คือ เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก “รหัสผ่าน” คือ รหัสผ่านที่ตั้งไว้ตอนสมัครสมาชิก
สามารถดูรายละเอียดวิธีการยื่นภาษีออนไลน์เพิ่มเติมได้ที่ https://efiling.rd.go.th/rd-efiling-web/login
ติดต่อศูนย์บริการภาษีออนไลน์ 1561
อย่าลืมยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้ตรงตามเวลาที่กำหนด
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
เว็บไซต์กรมสรรพากร : https://www.rd.go.th/272.html

ยื่นภาษี2568

สนใจใช้บริการคนขับรถของเรา
โทร : 081-559-9808
Line : @vrcenter
ดูบริการเพิ่มเติม : บริการของเรา

LINE OFFICIAL

Request service Please Click : (Link to Line Official)

ร่วมงานกับ วี อาร์ฯ

vr-center.biz