Skip to content

หัวข้อฝึกอบรมพนักงานขับรถ ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

พนักงานขับรถเป็นบุคลากรสำคัญในหลายองค์กร มีความใกล้ชิดกับผู้บริหารค่อนข้างมาก มีหน้าที่นำพาผู้โดยสารไปสู่จุดหมายปลายทางอย่างปลอดภัยและตรงเวลา เป็นหน้าตาของผู้บริหาร ด้วยเหตุนี้การฝึกอบรมพนักงานขับรถจึงมีความสำคัญอย่างมากในการสร้างมาตรฐานในการให้บริการอย่างมืออาชีพ เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งสำหรับ VR Center หัวข้อที่เราฝึกอบรมพนักงานขับรถทุกคน จะมีดังนี้

1.ความปลอดภัยในการขับขี่

แน่นอนว่าในการขับรถเพื่อนำพาผู้โดยสารไปสู่จุดหมาย เรื่องความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรก ในการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยให้กับพนักงานขับรถของเราทุกคนจะครอบคลุมถึง

1.1 การเตรียมความพร้อมของผู้ขับขี่และรถยนต์

สำหรับผู้ขับขี่จะต้องพักผ่อนให้เพียงพอ มีสภาพร่างกายแข็งแรง ไม่ใช้สารเสพติดหรือดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และในการเตรียมความพร้อมของรถยนต์ จะต้องมีการตรวจเช็กสภาพรถยนต์และอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้พร้อมใช้งานทุกครั้งก่อนออกเดินทาง

1.2 กฎจราจร

จะเป็นการอบรมเกี่ยวกับกฎหมายจราจรที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงโทษของการฝ่าฝืนกฎหมายจราจร เช่น ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถ ผู้ขับขี่และผู้โดยสารต้องคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งที่โดยสารรถยนต์ และปฏิบัติตามป้ายจราจรอย่างเคร่งครัด

1.3 การแก้ไขปัญหาและวิธีเอาตัวรอดจากสถานการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ

อุบัติเหตุหรือสถานการณ์ฉุกเฉินสามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลา การอบรมวิธีการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ เช่น ยางแตก รถเสีย เกิดเหตุฉุกเฉินบนท้องถนน การติดต่อบริษัทประกัน สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้พนักงานขับรถสามารถรับมือกับสถานการณ์หรือแก้ไขปัญหาได้อย่างรอบคอบเหมาะสม

1.4 ผลกระทบจากการเกิดอุบัติเหตุ

อบรมเกี่ยวกับผลกระทบของอุบัติเหตุต่อบุคคล เช่น ความเสียหายต่อร่างกายและจิตใจของผู้ประสบอุบัติเหตุ ผลกระทบต่อทรัพย์สินซึ่งจะส่งผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและสภาพคล่องทางการเงินของผู้ประสบอุบัติเหตุ

1.5 สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ

อุบัติเหตุสามารถเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ เช่น พฤติกรรมการขับขี่ สภาพถนน สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ การรู้สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุจะช่วยให้พนักงานขับรถสามารถระมัดระวังและป้องกันการเกิดเหตุได้ในเบื้องต้น

1.6 อบรมในเรื่องอื่น ๆ

เช่น ทักษะการขับรถอย่างมืออาชีพเบื้องต้น เทคนิคการขับขี่แบบประหยัดน้ำมัน เทคนิคการใช้เครื่องมือนำทางและแผนที่ เป็นต้น

2.กฎระเบียบข้อบังคับ

พนักงานขับรถผู้บริหารต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น 

  • กฎระเบียบของ VR Center เช่น ระเบียบเกี่ยวกับการทำงาน ระเบียบเกี่ยวกับความปลอดภัย ระเบียบเกี่ยวกับสวัสดิการ
  • กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายจราจร กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย กฎระเบียบเกี่ยวกับองค์กรของผู้ใช้บริการ

3.การให้บริการ Service Mind

พนักงานขับรถควรให้บริการแก่ผู้โดยสารหรือลูกค้าอย่างสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส และเต็มใจช่วยเหลือ รวมไปถึงมารยาทในการให้บริการ เทคนิคการสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า และวิธีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

4.ทัศนคติของพนักงานขับรถ

ทัศนคติที่ดีในการทำงานจะสร้างความประทับใจให้กับผู้รับบริการและส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานขับรถ ดังนั้นการอบรมในหัวข้อนี้จึงมีความสำคัญไม่น้อย ซึ่งการฝึกอบรมในหัวข้อนี้จะครอบคลุมถึงการสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงาน วิธีการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน รวมถึงการสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานอีกด้วย

5.การบริหารเงิน

การบริหารจัดการ การเงินของพนักงาน เพื่อให้การให้บริการเป็นไปอย่างราบรื่นและไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ รวมถึงเพื่อนร่วมงาน  ในการหยิบยืม หรือ ส่งผลไปยังปัญหาหนี้สิน นอกระบบ และการพนัน เป็นต้น

6.การดูแลสุขภาพ ร่างกาย

พนักงานขับรถควรมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเพื่อให้ขับขี่ได้อย่างปลอดภัย ซึ่งการฝึกอบรมนี้จะครอบคลุมถึงการดูแลสุขภาพกาย การดูแลสุขภาพจิต และวิธีการผ่อนคลายความเครียด เพื่อที่พนักงายขับรถจะได้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.การเสริมสร้างทักษะต่างๆ

พนักงานขับรถอาจจำเป็นต้องมีทักษะอื่นๆ เพิ่มเติมด้วย เช่น ทักษะการใช้ภาษา ทักษะการดูแลรักษาเครื่องยนต์ เป็นต้น ซึ่งการฝึกอบรมนี้อาจพิจารณาตามลักษณะงานและความเหมาะสมของพนักงานขับรถแต่ละคน

ที่ VR Center การฝึกอบรมพนักงานขับรถของเรามีความเหมาะสมและตรงกับความต้องการขององค์กร เนื้อหาการฝึกอบรมพนักงานขับรถมีความทันสมัยและครอบคลุมเนื้อหาที่จำเป็น ดำเนินการโดยวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ เพื่อให้พนักงานขับรถได้รับความรู้และทักษะที่ถูกต้องและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และคงมาตรฐานการให้บริการขับรถอย่างปลอดภัยและเป็นมืออาชีพ สร้างความมั่นใจให้กับผู้บริหารและผู้ใช้บริการทุกคน

LINE OFFICIAL

Request service Please Click : (Link to Line Official)

ร่วมงานกับ วี อาร์ฯ

vr-center.biz