Skip to content

10 Soft Skills พนักงานขับรถผู้บริหาร พนักงานขับรถบ้าน ที่ควรมี

ในปัจจุบัน ทักษะการทำงานเพียงอย่างเดียวดูเหมือนจะไม่เพียงอีกต่อไปแล้ว ไม่ว่าอาชีพใดก็ล้วนแต่ควรที่จะมี Soft Skills หรือทักษะด้านความคิดและพฤติกรรมเป็นทักษะเสริมในการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สำหรับ 10 Soft Skills ที่เราจะแนะนำต่อไปนี้เป็นทักษะด้านความคิดและพฤติกรรมสำหรับพนักงานขับรถที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง

1.ความรับผิดชอบ

ความรับผิดชอบต่อหน้าที่และความรับผิดชอบต่อความปลอดภัยของผู้โดยสารคือสิ่งสำคัญที่พนักงานขับรถและพนักงานขับรถผู้บริหารควรมีเป็นอย่างยิ่ง โดยการรักษาความสะอาดและตรวจเช็กสภาพรถก่อนออกเดินทาง อัปเดตสถานการณ์บนท้องถนน วางแผนการเดินทาง และส่งผู้โดยสารให้ถึงที่หมายอย่างปลอดภัยและตรงเวลา

2.ทักษะในการสื่อสาร

พนักงานขับรถจำเป็นต้องสื่อสารกับผู้บริหารหรือที่เกี่ยวข้องอยู่เป็นประจำ ทักษะการสื่อสารที่ดีจะช่วยให้พนักงานขับรถสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งทักษะในการสื่อสารที่สำคัญ ได้แก่ ทักษะการฟังอย่างตั้งใจเพื่อให้เข้าใจความต้องการของผู้บริหารและตอบสนองได้อย่างถูกต้อง ทักษะการพูดอย่างชัดเจนและสุภาพ เพื่อให้ผู้บริหารเข้าใจสิ่งที่พนักงานขับรถต้องการสื่อสาร ทักษะการอ่านและจับใจความเพื่อปฏิบัติตามคำแนะนำหรือคำสั่งได้อย่างถูกต้อง สุดท้ายคือทักษะการเขียน ถึงแม้จะเป็นพนักงานขับรถแต่ก็ต้องเขียนบันทึกหรือรายงานได้อย่างถูกต้องชัดเจน เพื่อให้คนอื่นๆ เข้าใจข้อมูลต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย

3.ทักษะในการบริหารจัดการเวลา

เนื่องจากผู้บริหารมีตารางการทำงานที่ค่อนข้างแน่นและกำหนดเวลาแน่นอน ทักษะการบริหารจัดการเวลาจึงสำคัญสำหรับพนักงานขับรถที่ต้องรับผิดชอบรับส่งผู้บริหารให้ไปถึงที่หายอย่างปลอดภัยและตรงเวลาเป็นอย่างยิ่ง ทักษะนี้จะทำให้พนักงานขับรถสามารถจัดลำดับความสำคัญของงานต่างๆ วางแผนการเดินทางและจัดการเส้นทางการเดินทางได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยหลีกเลี่ยงเส้นทางจราจรติดคัดและสามารถคาดการณ์สถานการณ์ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้

4.ทักษะในการแก้ไขปัญหา

พนักงานขับรถต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดอยู่เสมอ เช่น รถติด อุบัติเหตุ รถเสีย ทักษะในการแก้ไขปัญหาจะช่วยให้พนักงานขับรถสามารถวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ได้อย่างรอบคอบ ตัดสินใจและแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ เช่น ตัดสินใจปรับเปลี่ยนเส้นทางที่คล่องตัวกว่าเมื่อเจอกับการจราจรติดขัด เป็นต้น

5.ทักษะในการควบคุม และบริหารจัดการอารมณ์

อีกหนึ่ง Soft Skill ที่พนักงานขับรถต้องมี เพราะในการทำงานต้องเผชิญกับสถานการณ์กดดันจนอาจก่อให้เกิดความเครียด โกรธ หงุดหงิดขึ้นได้ ดังนั้นพนักงานขับรถจึงควรมีทักษะในการควบคุมและบริหารจัดการอารมณ์ รับรู้อารมณ์ของตนเองและผู้อื่น และจัดการได้อย่างเหมาะสม รวมถึงหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่อาจก่อให้เกิดอารมณ์ เช่น การโต้เถียงกับผู้บริหารหรือผู้รับบริการ

6.ทักษะความยืดหยุ่นและปรับตัว

พนักงานขับรถต้องสามารถทำงานภายใต้เงื่อนไขที่หลากหลายได้ มีความยืดหยุ่นและสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากพนักงานขับรถต้องเจอกับการเปลี่ยนแปลงและเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดอยู่เสมอ ๆ

7.ทักษะการทำงานร่วมกับคนอื่น

ในบางครั้งพนักงานขับรถก็ต้องทำงานร่วมกับผู้อื่น ทั้งผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องในองค์กร อาจต้องแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ร่วมกัน ดังนั้นพนักงานขับรถจึงควรสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เพื่อให้การทำงาน หรือการแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างราบรื่นและรวดเร็ว

8.ทักษะการใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา

เพราะเทคโนโลยีใหม่ ๆ เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา ทำให้ความใฝ่เรียนรู้เป็นสิ่งที่พนักงานขับรถทุกคนพึงมี อีกทั้งสภาพการจราจร กฎระเบียบ หรือข้อบังคับมักมีการเปลี่ยนแปลง การเข้าถึงเทคโนโลยีใหม่ ๆ ติดตามเทรนด์ข่าวสารนวัตกรรมยานยนต์ เข้าร่วมอบรมอัปเดตความรู้ หรือฝึกฝนการขับขี่อยู่เสมอ สามารถช่วยให้การขับรถเป็นไปอย่างราบรื่น ปลอดภัย และถึงที่หมายตามเวลาที่กำหนด สร้างความพึงพอใจและความประทับใจให้แก่ผู้บริหารและผู้ใช้บริการ

9.ทักษะการมีทัศนคติเชิงบวก

นอกจากทักษะในการควบคุมและจัดการอารมณ์ การมีทัศนคติเชิงบวกก็สามารถช่วยให้พนักงานขับรถที่ต้องเผชิญกับความกดดันและความท้าทายจากสภาพการจราจร อารมณ์ของผู้รับบริการและปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพาผู้โดยสารไปถึงที่หมายอย่างปลอดภัย

10.ทักษะการตัดสินใจ

จากการที่พนักงานขับรถต้องเจอกับสถานการณ์ต่าง ๆ บนท้องถนน ซึ่งบางครั้งก็อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อทั้งตัวคนขับเองและผู้โดยสาร เช่น อุบัติเหตุ รถมีปัญหาขัดข้อง การจราจรคับคั่ง ทักษะการตัดสินใจที่ถูกต้องและทันท่วงทีจะช่วยให้พนักงานขับรถสามารถแก้ไขปัญหาและป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้

สำหรับที่ VR Center พนักงานขับรถผู้บริหารของเราผ่านการอบรมทักษะสำหรับการขับขี่อย่างปลอดภัย มีความเข้าใจและอัปเดตเทรนด์เทคโนโลยีใหม่ ๆ อยู่เสมอ สามารถขับรถได้หลากหลายประเภท มีบุคลิกภาพและพฤติกรรมที่เหมาะสม สมฐานะของผู้บริหาร เพื่อคงมาตรฐานการให้บริการขับรถอย่างปลอดภัยและเป็นมืออาชีพ สร้างความมั่นใจให้กับผู้บริหารและผู้ใช้บริการทุกคน

LINE OFFICIAL

Request service Please Click : (Link to Line Official)

ร่วมงานกับ วี อาร์ฯ

vr-center.biz