Skip to content

พนักงานขับรถ VR Center เช็กประวัติ อะไรบ้าง ก่อนรับเข้าทำงาน

พนักงานขับรถเป็นหนึ่งในส่วนสำคัญในการอำนวยความสะดวกให้กับผู้บริหารในการปฏิบัติหน้าให้ลุล่วงได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากตารางการทำงานของผู้บริหารที่ค่อนข้างมากและมีกำหนดเวลาที่ชัดเจน การไปถึงที่หมายอย่างปลอดภัยและตรงเวลาจึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุด ดังนั้นพนักงานขับรถที่ดีจำเป็นต้องชำนาญเส้นทางและมีความเชี่ยวชาญในการใช้เทคโนโลยีการนำทางเป็นอย่างดี แต่ในการคัดเลือกพนักงานขับรถของ VR Center ไม่เพียงแต่ผู้สมัครจะต้องมีทักษะที่จำเป็นในการขับรถเท่านั้น แต่เรายังมีการคัดกรองผู้สมัครในเบื้องต้นก่อนที่ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการอบรมเพื่อเป็นพนักงานขับรถที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานการให้บริการของ VR Center ซึ่งจะมีหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบ 5 ข้อ ดังนี้

1.ตรวจสอบประวัติอาชญากรรม

เนื่องจากผู้บริหารและผู้รับบริการทุกคนคือบุคคลสำคัญของเรา พนักงานขับรถทุกคนจึงจะต้องได้รับการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้อาจรวมถึงประวัติการถูกจับกุม การถูกกักขัง คำพิพากษาของศาล และความผิดที่กระทำ เช่นการใช้ยาเสพติดหรือการใช้ความรุนแรงในครอบครัว ช่วยให้สามารถระบุบุคคลที่มีความเสี่ยงต่อการกระทำผิดและความปลอดภัยของผู้อื่น

2.ประวัติและประสบการณ์ในการทำงาน

การตรวจสอบประวัติและประสบการณ์ทำงานของพนักงานขับรถผู้บริหารเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เรามั่นใจว่าพนักงานขับรถมีคุณสมบัติและทักษะที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น มีทักษะการขับรถบนถนนหลวงและถนนในเขตเมือง ทักษะการขับรถในสภาวะคับขัน ประสบการณ์ขับรถอย่างน้อย 5 ปี มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลหรือสาธารณะที่ถูกต้องตามกฎหมาย มีมารยาทในการขับรถที่ดีและมีบุคลิกภาพเหมาะสมกับตำแหน่งงาน

3.ตรวจสอบข้อมูลจากบุคคลอ้างอิง

วิธีนี้จะทำให้เราได้รับข้อมูลเชิงลึกจากผู้ที่รู้จักผู้สมัครเป็นพนักงานขับรถได้เป็นอย่างดี ซึ่งข้อมูลที่ได้อาจรวมถึงทักษะและพฤติกรรมการขับรถ ประสบการณ์ในการขับรถของผู้สมัคร

4.ตรวจสอบประวัติการศึกษา

โดยทั่วไปแล้ว วุฒิการศึกษาขั้นต่ำของพนักงานขับรถมักจะเป็นระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า แต่อย่างไรก็ตามในบางครั้งก็อาจพิจารณาถึงสาขาที่เรียนของพนักงานขับรถผู้บริหารด้วยเช่นกัน ในกรณีที่องค์กรหรือผู้รับบริการต้องการพนักงานขับรถผู้บริหารที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เราก็อาจพิจารณาพนักงานขับรถผู้บริหารที่สำเร็จการศึกษาในด้านคอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือต้องการพนักงานขับรถที่มีความสามารถในภาษาต่างประเทศ เราก็อาจจะพิจารณาพนักงานขับรถที่สำเร็จการศึกษาในด้านภาษาต่างประเทศโดยตรง

5.ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลต่างๆ ที่ได้รับ

การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ได้รับมาอีกครั้งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นว่าข้อมูลที่ได้รับมานั้นถูกต้องและเชื่อได้ ช่วยให้เราสามารถตัดสินใจและดำเนินการในขั้นตอนต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ อาทิ ข้อมูลส่วนตัวถูกต้องและเป็นความจริงหรือไม่ แหล่งที่มาของข้อมูลเชื่อถือได้หรือไม่ และข้อมูลมีความทันสมัยหรือไม่ เนื่องจากข้อมูลบางก็ต้องการความทันสมัยทันต่อเหตุการณ์ เช่น เอกสารรับรองประวัติอาชญากรรมต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือน เป็นต้น

ทั้งหมดนี้คือหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบผู้สมัครที่จะมาเป็นพนักงานขับรถผู้บริหารของ VR Center เพียงเบื้องต้นเท่านั้น เรายังมีการคัดกรองอื่นๆ เพื่อสร้างความมั่นใจต่อผู้บริหารและผู้รับบริการ รวมถึงพนักงานขับรถของ VR Center จะต้องผ่านการอบรมทักษะที่สำคัญในการให้บริการ อาทิการวางตัวและบุคลิกภาพที่เหมาะสม, การขับรถอย่างปลอดภัยและการให้บริการอย่างมืออาชีพ  เพื่อสร้างความประทับใจและความพึงพอใจสูงสุดต่อผู้บริหารและผู้รับบริการทุกคน

LINE OFFICIAL

Request service Please Click : (Link to Line Official)

ร่วมงานกับ วี อาร์ฯ

vr-center.biz