Skip to content

รวม Soft Skills ที่จำเป็นต่อการทำงานในปี 2024

คนทำงานยุคนี้แน่นอนว่าต้องเคยเห็นคำว่า “Soft Skills” ผ่านตามากันบ้าง เนื่องจากเป็นสิ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากสำหรับการทำงานในยุคปัจจุบันท่ามกลางสภาวะงานที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้การทำงานมีความซับซ้อนมากขึ้น และต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่ายเสียเป็นส่วนใหญ่ รวมไปถึงยังอาจได้ทำงานร่วมกับผู้คนจากต่างวัฒนธรรมอีกด้วย

Soft Skills คืออะไร

Soft Skills คือ ทักษะความสามารถทางสังคมและอารมณ์ เช่น ทักษะทางด้านอารมณ์ การแก้ไขปัญหา ความคิดสร้างสรรค์ การพัฒนาตนเอง ไปจนถึงทักษะการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม ทักษะเหล่านี้จะช่วยให้เราสามารถทำงานและสื่อสารกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี ช่วยให้การทำงานร่วมกันมีประสิทธิภาพและนำไปสู่ความสำเร็จในการทำงานได้

Soft Skills มีอะไรบ้าง ที่มีความสำคัญต่อการทำงานในปัจจุบัน

1.ทักษะการคิดวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหา (Critical Thinking and Problem Solving)

เนื่องจากการทำธุรกิจมักมีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอยู่เสมอ ทักษะนี้จะทำให้สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ แยกแยะประเด็นสำคัญและมองเห็นปัญหาอย่างรอบด้าน จนสามารถวิเคราะห์สถานการณ์ หาแนวทางแก้ไขปัญหา และตัดสินใจแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นและความยืดหยุ่น (Collaboration and Flexibility)

อย่างที่เราทราบกันดีว่าการทำงานในยุคนี้นั้นต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่าย ทำให้ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นและความยืดหยุ่นในการทำงานท่ามกลางความหลากหลายของผู้ร่วมงาน งาน และสถานการณ์ในการทำงานต่าง ๆ ก็เป็นสิ่งสำคัญด้วยเช่นกัน เพื่อให้การทำงานร่วมกันเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพสูงสุด

3.ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (Communication)

ถือเป็นอีกหนึ่งทักษะที่สำคัญและมีความจำเป็นอย่างมากต่อการทำงานในทุกระดับและทุกอุตสาหกรรม ทักษะการสื่อสารที่ดีทั้งการพูด การเขียน และการฟัง จะช่วยให้การสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลมีความเข้าใจตรงกัน ลดความผิดพลาดในการทำงาน นอกจากนี้การสื่อสารที่ดียังสามารถโน้มน้าวใจผู้อื่น รวมถึงสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันอีกด้วย

4.ทักษะการจัดการเวลาและความรับผิดชอบ (Time Management and Responsibility)

การทำงานที่มีความหลากหลายอีกทั้งยังต้องทำงานร่วมกับคนหลายคน ทักษะการจัดการเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ จะช่วยให้การทำงานได้สำเร็จในระยะเวลาที่กำหนด อีกทั้งยังเป็นการรับผิดชอบต่องานและการกระทำของตนเองเป็นอย่างดี ไม่ส่งผลกระทบต่องานหรือหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้อื่นที่เกี่ยวข้อง

5.ทักษะการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัว (Change Responsiveness and Adaptability)

ความสามารถในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง การยอมรับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง และทักษะการปรับตัว เป็นทักษะที่ขาดไม่ได้ในยุคที่สภาวะทางธุรกิจมีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทักษะเหล่านี้จะนำไปสู่การเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ และสามารถทำงานได้ภายใต้สภาวะที่ไม่แน่นอน

6.ทักษะการเรียนรู้อย่างรวดเร็วและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี (Quick Learning and Tech Savviness)

ในสภาวะที่เทคโนโลยีและสถานการณ์ธุรกิจเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทักษะที่จะขาดไปไม่ได้เลยคือการเรียนรู้อย่างรวดเร็ว เพื่อให้ทันต่อนวัตกรรม เทคโนโลยีและองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่ถูกพัฒนาขึ้นใหม่อยู่ตลอดเวลา นอกจากนี้ยังรวมไปถึงทักษะความสามารถการใช้เทคโนโลยีในการทำงาน เพื่อให้งานสำเร็จได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพอีกด้วย

7.ทักษะการเป็นผู้นำ (Leadership)

ทักษะการเป็นผู้นำเป็นทักษะที่จะนำไปสู่ความสำเร็จ ทักษะนี้ครอบคลุมไปถึงความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ การตัดสินใจ การสื่อสาร การบริหารและจัดการทรัพยากร การสร้างความผูกพันกับผู้อื่น และสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่น ช่วยกระตุ้นและชี้นำทีมให้บรรลุเป้าหมาย

การพัฒนา Soft Skills หรือทักษะความสามารถทางสังคมและอารมณ์ สามารถทำได้ด้วยการเรียนรู้จากประสบการณ์และการสังเกตผู้อื่น รวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดการฝึกฝนและพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนเกิดความคุ้นชินและความชำนาญ สำหรับพนักงานขับรถผู้บริหารและพนักงานขับรถส่วนตัวจาก VR Center ก็ผ่านการอบรมทักษะสำหรับการขับขี่อย่างปลอดภัย มีความเข้าใจและอัปเดตเทรนด์เทคโนโลยีใหม่ ๆ รวมถึงมีการพัฒนา Soft Skills อยู่เสมอ เพื่อให้สมฐานะของผู้บริหาร สร้างความไว้วางใจและความมั่นใจให้กับผู้บริหารและผู้ใช้บริการทุกคน

LINE OFFICIAL

Request service Please Click : (Link to Line Official)

ร่วมงานกับ วี อาร์ฯ

vr-center.biz