Skip to content

ลดปัญหาจุกจิกเรื่องคนให้องค์กร ด้วยบริษัท Outsource

องค์กรเป็นสถานที่รวมผู้คนหลากหลาย ดังนั้นจึงไม่แปลกเลยที่ คน จะเป็นหนึ่งในปัญหาที่องค์กรต้องเผชิญ อาจเกิดได้จากทั้งปัจจัยภายนอก เช่น สภาวะทางเศรษฐกิจ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี หรือการแข่งขันในตลาด และปัจจัยภายในองค์กร เช่น การบริหารงานบุคคล การสรรหาหรือคัดเลือกพนักงาน ซึ่งปัญหาเหล่านี้อาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการดำเนินงานขององค์กรในหลายด้าน เช่น ด้านประสิทธิภาพการทำงาน ด้านคุณภาพของสินค้าและบริการ ด้านต้นทุน และด้านภาพลักษณ์

ตัวอย่างปัญหาที่พบได้บ่อยในทุกองค์กร

  1. ขาดแคลนบุคลากรที่มีทักษะและประสบการณ์เฉพาะด้าน 
  2. พนักงานที่ผ่านการคัดเลือกไม่ตรงตามความต้องการขององค์กร 
  3. ขาดงบประมาณในการฝึกอบรมพนักงาน
  4. พนักงานขาดความสนใจในการเข้าร่วมการฝึกอบรม
  5. พฤติกรรมของพนักงานเปลี่ยนแปลงไป
  6. ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ ต้องชะลอการจ้างงาน 
  7. พนักงานที่มีทักษะและความสามารถไม่เพียงพอต่อความต้องการ ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานลดลง

การจ้างบริษัท Outsource สามารถช่วยลดปัญหาจุกจิกเรื่องคนได้อย่างไร

การจ้างบริษัท Outsource เป็นทางเลือกหนึ่งในการแก้ปัญหาเรื่องบุคลากรสำหรับองค์กร โดยเฉพาะในด้านความต้องการคนที่มีทักษะความสามารถและมีความชำนาญเฉพาะด้านภายใต้ข้อจำกัดต่าง ๆ ขององค์กร 

บริษัท Outsource จะเป็นผู้ดำเนินการสรรหาและคัดเลือกพนักงานที่มีความเหมาะสมกับตำแหน่งและความต้องการขององค์กร โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น ทักษะ ประสบการณ์ บุคลิกภาพ ทัศนคติ ฯลฯ ทำให้องค์กรมั่นใจได้ว่าจะได้รับพนักงานที่มีคุณภาพอย่างแน่นอน 

อีกทั้งยังเป็นผู้ดำเนินการฝึกอบรมพนักงานให้มีความพร้อมในการทำงาน ตัวอย่างเช่น ที่ VR Center บริษัท Outsource จัดหาพนักงานขับรถระดับมืออาชีพ พนักงานขับรถผู้บริหารจะต้องผ่านการฝึกอบรมให้มีความเชี่ยวชาญและเป็นมืออาชีพตามหลักสูตรที่กำหนด อาทิ การขับรถอย่างปลอดภัย การบริการลูกค้า และทักษะที่จำเป็นอื่น ๆ เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานการบริการ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ว่าจ้างหรือผู้บริหารในระดับสูงสุด ลดผลกระทบต่อบริษัทจากการคัดสรรพนักงานขับรถที่ไม่ได้คุณภาพ เพิ่มความมั่นใจในความปลอดภัยให้ผู้บริหาร ซึ่งจะได้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพด้วยความไว้วางใจ และลดผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของบริษัทจากพฤติกรรมของพนักงานขับรถที่เปลี่ยนแปลงไปหรือมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอีกด้วย   

นอกจากนี้บริษัท Outsource ยังเป็นผู้ดำเนินการจ่ายค่าจ้าง ดูแลด้านสวัสดิการ ประกันอุบัติเหตุ การลางาน การฝึกอบรม และการประเมินผลงาน ทำให้องค์กรไม่ต้องเสียเวลาและทรัพยากรไปกับการงานด้านบุคคลเหล่านี้ 

สำหรับการพิจารณาว่าจ้างบริษัท Outsource จัดหาพนักงานขับรถผู้บริหารก็มีปัจจัยหลายอย่างให้พิจารณา เช่น งบประมาณในการจัดจ้าง ความต้องการพนักงานขับรถประเภทใด มาตรฐานการคัดสรรพนักงานขับรถของบริษัท Outsource น่าเชื่อถือหรือไม่ รวมไปถึงคุณภาพการบริการและมาตรฐานการฝึกอบรมพนักงานของบริษัทเป็นอย่างไร องค์กรควรพิจารณาขอบเขตความต้องการอย่างรอบคอบ เพื่อให้การจ้างบริษัท Outsource จัดหาพนักงานขับรถได้ตอบโจทย์ความต้องการเพื่อที่จะได้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร

LINE OFFICIAL

Request service Please Click : (Link to Line Official)

ร่วมงานกับ วี อาร์ฯ

vr-center.biz