Skip to content

พนักงานขับรถแบบไหนที่ผู้บริหารชาวญี่ปุ่นประทับใจ?

การเป็นพนักงานขับรถ ทักษะโดยพื้นฐานแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการขับรถประเภทใด ความรู้และทักษะเรื่องความปลอดภัยในการขับขี่ต้องมาเป็นอันดับต้นๆ เสมอ แต่สำหรับพนักงานขับรถส่วนตัวหรือพนักงานขับรถสำหรับผู้บริหาร โดยเฉพาะผู้บริหารชาวญี่ปุ่น ยังมีทักษะและคุณสมบัติอื่นๆ เพิ่มเติมที่ควรต้องมี เพื่อสร้างความประทับใจให้กับผู้ว่าจ้าง ซึ่งจะมีคุณสมบัติแบบไหนบ้าง มาติดตามกันได้เลย

1.ขับขี่อย่างปลอดภัยและปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด

ผู้ว่าจ้างหรือผู้บริหารชาวญี่ปุ่นจะให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและการเคารพกฎจราจรเป็นอย่างมาก ดังนั้นพนักงานขับรถนอกจากจะต้องรู้เส้นทางเป็นอย่างดีแล้ว ยังต้องขับรถอย่างมีน้ำใจและเคารพผู้อื่นบนท้องถนน รักษาระยะห่างระหว่างรถ ไม่ขับรถเร็วหรือประมาท และปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด สิ่งนี้คือคุณสมบัติสำคัญที่พนักงานขับรถทุกประเภทควรมี เนื่องจากพนักงานขับรถจะต้องดูแลรถและทรัพย์สินของผู้บริหารอย่างระมัดระวัง

2.มีความรับผิดชอบและตรงต่อเวลา

อีกหนึ่งคุณสมบัติที่สำคัญไม่แพ้กัน คือความรับผิดชอบต่อหน้าที่ โดยมาทำงานอย่างสม่ำเสมอและตรงต่อเวลานัดหมาย รวมถึงสามารถพาผู้บริหารไปถึงจุดหมายปลายทางได้ตามเวลาที่กำหนด เพราะผู้บริหารชาวญี่ปุ่นมีตารางเวลาและตารางการทำงานที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน และค่อนข้างหนาแน่น นอกจากนี้การรักษาเวลาของผู้บริหารญี่ปุ่น ถือเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ในทางธุรกิจ ดังนั้นจึงให้ความสำคัญในเรื่องของเวลาเป็นอย่างมาก พนักงานขับรถที่มีคุณสมบัตินี้ จะสามารถสร้างความประทับใจให้กับผู้บริหารญี่ปุ่นได้อย่างแน่นอน

3.รู้และเข้าใจมารยาท และวัฒนธรรมของคนญี่ปุ่น

พนักงานขับรถที่รู้และเข้าใจมารยาทและวัฒนธรรมของคนญี่ปุ่นย่อมให้บริการแก่ผู้บริหารชาวญี่ปุ่นได้อย่างเหมาะสมและสร้างความประทับใจที่ดีให้แก่บริษัท ต่อไปนี้เป็นบางส่วนของมารยาทและวัฒนธรรมของคนญี่ปุ่นที่คนขับรถผู้บริหารชาวญี่ปุ่นควรมี

  • ทักทายผู้บริหารอย่าสุภาพและอ่อนน้อมถ่อมตน
  • ให้บริการอย่างสุภาพและใส่ใจ
  • ไม่สอดแทรกความคิดเห็นหรือขัดแย้งกับผู้บริหาร
  • ไม่แสดงอารมณ์ในที่สาธารณะเป็นต้น

4.ชำนาญเส้นทางและการใช้เทคโนโลยีในการนำทาง

เนื่องจากตารางงานของผู้บริหารที่ค่อนข้างแน่น พนักงานขับรถควรมีความรู้และความเข้าใจในเส้นทางรวมถึงสามารถใช้เทคโนโลยีในการนำทางเป็นอย่างดี เพื่อที่จะสามารถนำผู้บริหารไปยังจุดหมายปลายทางได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ซึ่งพนักงานขับรถควรศึกษาเส้นทางต่างๆ และควรอัปเดตเส้นทางใหม่ๆ อยู่เสมอ

5.เก็บรักษาความลับ ไม่พูดเรื่องของผู้บริหาร หรือ ผู้ใช้บริการให้คนอื่นฟัง

การรักษาความลับของผู้บริหาร หรือ ผู้ใช้บริการเป็นสิ่งสำคัญมาก  พนักงานขับรถทุกคน ไม่ควรเปิดเผยข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารหรือผู้ใช้บริการ รวมถึงข้อมูลส่วนบุคล อาทิ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หรือข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ ของผู้บริหารหรือผู้ใช้บริการให้บุคคลอื่นรับรู้โดยเด็ดขาด

6.ดูแลรักษาความสะอาดทั้งภายนอกภายในรถ

ผู้บริหารชาวญี่ปุ่นให้ความสำคัญกับภาพลักษณ์เป็นอย่างมาก พนักงานขับรถจึงควรดูแลทำความสะอาดทั้งภายในนอกและภายในรถทุกวัน และทำความสะอาดอย่างละเอียดทุกสัปดาห์

7.สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

พนักงานควรรับฟังผู้บริหารอย่างตั้งใจ ใช้ภาษาที่สุภาพเหมาะสมกับสถานการณ์ สื่อสารได้อย่างชัดเจนและเข้าใจง่าย ตอบคำถามได้อย่างตรงประเด็น เพื่อให้ผู้บริหารเข้าใจได้อย่างถูกต้อง หลีกเลี่ยงการพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการ และการใช้คำศัพท์หรือวลีที่อาจทำให้ผู้ฟังเข้าใจผิด

8.มีกิริยามารยาทที่สุภาพนอบน้อม

กิริยามารยาทที่สุภาพนอบน้อมเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับพนักงานขับรถทุกคน การมีกิริยามารยาทที่ดีจะช่วยเสริมบุคลิกภาพที่ดีและสร้างความประทับใจให้กับผู้บริหารได้

9.มี Service Mind เช่นการเปิดปิดประตู ยกของเช่น ถุงกอล์ฟ เป็นต้น

Service Mind คือการมีจิตสำนึกและใส่ใจต่อการบริการผู้อื่น ให้ความช่วยเหลือโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน กระทำอย่างสุภาพนอบน้อม อาทิ การเปิดประตูให้ผู้บริหาร การช่วยยกของให้ผู้บริหาร สอบถามความต้องการและอำนวยความสะดวกให้ผู้บริหาร รวมถึงให้ความช่วยเหลือเมื่อผู้บริหารต้องการ เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ล้วนสร้างความประทับใจและความไว้วางใจให้ผู้บริหารชาวญี่ปุ่นได้อย่างแน่นอน

10.บุคลิกภาพดี แต่งกายสะอาดเรียบร้อย

แน่นอนว่าพนักงานขับรถก็เป็นส่วนหนึ่งในการแสดงภาพลักษณ์ที่ดีของผู้บริหาร ดังนั้นคนขับรถผู้บริหารชาวญี่ปุ่นจึงควรมีบุคลิกภาพที่ดี แต่งการสะอาดเรียบร้อย และสุภาพเหมาะสม เช่น สวมเสื้อเชิ้ต กางเกงขายาว และรองเท้าหุ้มส้น ไม่ควรสมชุดลำลองหรือแต่งกายเปิดเผยจนเกินไป

11.มีความกระตือรือร้นคล่องแคล่ว

การมีทัศนคติที่ดีในการทำงาน มีความตั้งใจและคล่องแคล่วว่องไวในการปฏิบัติงาน สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างเหมาะสม สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นคุณสมบัติที่พนักงานขับรถพึงมี เพื่อให้สามารถให้บริการแก่ผู้บริหารชาวญี่ปุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความประทับใจให้กับผู้ว่าจ้าง

สำหรับที่ VR Center พนักงานขับรถของเราได้ผ่านการอบรมทักษะที่สำคัญ มีความสามารถในการขับรถได้หลากหลายประเภท มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม และการให้บริการอย่างมืออาชีพ สมฐานะของผู้บริหารและสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ผู้รับบริการ

LINE OFFICIAL

Request service Please Click : (Link to Line Official)

ร่วมงานกับ วี อาร์ฯ

vr-center.biz