Skip to content

HR Digital Transformation คืออะไร? สิ่งที่ HR ควรรู้

HR คือ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภายในองค์กร ย่อมาจาก Human Resource งาน HR จะเกี่ยวข้องกับการรับสมัคร คัดเลือก จ้างงาน รวมไปถึงพัฒนาศักยภาพของพนักงาน ประเมินผลการทำงาน และดูแลสวัสดิการของพนักงานในองค์กร 

ปัจจุบันการมาถึงของ Digital Transformation หรือการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้ในธุรกิจ ตั้งแต่พื้นฐานของกระบวนการทำงาน การตลาด การบริหารทรัพยากรบุคคล ไปจนถึงกำหนดเป้าหมายการเติบโตของธุรกิจ เพื่อให้ธุรกิจพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว พลิกโฉมการทำธุรกิจเพื่อให้เหมาะกับการแข่งขันยุคออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ฝ่าย HR จึงต้องมีการปรับตัวมากขึ้น HR Digital Transformation ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เข้ามาปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานบุคคล ซึ่ง HR ควรรู้ เพื่อนำไปปรับใช้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน

HR Digital Transformation คืออะไร?

HR Digital Transformation คือการนำเอาเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้ในระบบบริหารงานบุคคลภายในองค์กร ปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานเพื่อลดขั้นตอน ลดความผิดพลาด ประหยัดเวลา เป็นอัตโนมัติและทำงานได้ง่ายมากขึ้น รวมถึงใช้ข้อมูลเชิงลึกในการวางแผนงานและประเมินพนักงาน ช่วยให้พนักงานเข้าถึงข้อมูลและบริการต่างๆ ได้ง่ายขึ้นและยังทำให้ภาพลักษณ์ขององค์กรมีความทันสมัย ดึงดูดให้คนมาร่วมงานด้วย ตัวอย่างของการใช้ Digital Transformation ในงาน HR เช่น

 • ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล HRMS: Human Resource Management System
 • ระบบการเรียนรู้ออนไลน์ E-Learning
 • ระบบรับสมัครงาน
 • ลดขั้นตอนและเอกสารต่างๆ ในการทำงาน
 • ใช้ข้อมูลเชิงลึกวิเคราะห์ความต้องการของพนักงาน วางแผนการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน เพื่อให้องค์กรเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพและตรงตามเป้าหมายที่วางไว้

ข้อดีของการทำ HR Digital Transformation

 1. พิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน คือสิ่งแรกที่สามารถเห็นได้ชัดเจน ทำให้ HR สามารถมองเห็นภาพรวมของทั้งองค์กร มองเห็นจุดที่ควรพัฒนาและต้องปรับปรุงได้อย่างชัดเจน ทำให้สามารถดำเนินการแก้ไขและพัฒนาได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยำ ทันต่อเหตุการณ์
 2. HR ทำงานได้สะดวกรวดเร็วมากขึ้น เมื่อใช้เครื่องมือ Cloud ในการจัดเก็บข้อมูลพนักงานไว้ในที่เดียวกันอย่างเป็นระเบียบ สามารถค้นหา เรียกดูข้อมูล หรือส่งต่อข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลา ทำให้การบริหารงานบุคคลคล่องตัวมากขึ้น และไม่สะดุดเมื่อมีสถานการณ์จำเป็นให้ Work from home หรือต้องจัดการงานนอกสถานที่ 
 3. ลดขั้นตอนและการทำงานบางส่วนของ HR ด้วยการใช้เครื่องมือ automation ต่างๆ เพื่อลดความผิดพลาดในการกรอกข้อมูล เพิ่มความรวดเร็วในการทำงานให้ HR เช่น การรับสมัครงานโดยให้ผู้สมัครกรอกแบบฟอร์มเพื่อรวบรวมและคัดแยกข้อมูลอัตโนมัติ ทำให้ HR คัดเลือกผู้สมัครได้ง่ายมาขึ้น จัดหาพนักงานได้อย่างมีคุณภาพมากขึ้น 
 4. สามารถติดตามผลการทำงานและพฤติกรรมของพนักงานได้แบบ Real-time เพื่อนำข้อมูลไปใช้กับการประเมินผลการทำงานและระบบ Reward Management และสรุปออกมาเป็นภาพรวมรายไตรมาส หรือรายปี ทำให้ HR สามารถให้ Reward กับพนักงานได้อย่างเหมาะสม
 5. พนักงานสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายมากขึ้น เช่น การใช้ระบบสื่อสารภายในองค์กรโดยเฉพาะ การเข้าถึงองค์ความรู้ขององค์กรหรือการใช้งานระบบการเรียนรู้ออนไลน์ได้สะดวกสบายมากขึ้น
 6. เพิ่มขีดความสามารถให้กับองค์กร ตอบสนองความต้องการของพนักงานได้อย่างตรงจุด ดึงดูดผู้ที่มีศักยภาพสูงให้เข้ามาร่วมงาน และเมื่อการทำงานมีประสิทธิภาพก็จะช่วยเพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้าด้วยเช่นกัน

HR Digital Transformation เป็นเครื่องมือสำหรับ HR ที่ช่วยลดขั้นตอนและความซับซ้อนในการทำงานได้ นอกจากเครื่องมือด้านเทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยในการทำงานให้คล่องตัวขึ้น การสร้างความคล่องตัวการบริหารทรัพยากรคนให้เหมาะสมกับงาน และมีทักษะพร้อมในการทำงานได้ทันที เราก็สามารถเปลี่ยนจากการใช้บุคคลภายในจัดการเป็นบุคคลภายนอกช่วยจัดการก็ถือเป็นการ Transformation เช่นกัน 

สำหรับ HR ที่กำลังต้องการผู้ช่วยในการจัดหาพนักงานขับรถสำหรับผู้บริหาร VR Center สามารถตอบสนองความต้องการและลดการทำงานของ HR ได้อย่างมีประสิทธิภาพและครบวงจร พนักงานขับรถของเราผ่านการคัดเลือกและฝึกอบรมการให้บริการอย่างมืออาชีพ ขับขี่อย่างปลอดภัย และมีพฤติกรรมที่เหมาะสม เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของผู้บริหารและผู้รับบริการ

LINE OFFICIAL

Request service Please Click : (Link to Line Official)

ร่วมงานกับ วี อาร์ฯ

vr-center.biz